Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov zákazníkov JRK-TRADE SLOVAKIA, s.r.o. platné od 25.5.2018

 

Ochrana súkromia našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.

 

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť JRK-TRADE SLOVAKIA, s.r.o., Budatínska 57, 85106 Bratislava, 85106 Bratislava, IČO: 47002743, DIČ: 2023688106 IČ DPH: SK2023688106, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 114761/B (ďalej len „JRK“) v súlade s čl. 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) poskytuje dotknutým osobám nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:

 

 

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, rodné číslo ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu.

Spracúvame vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

Identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, rodné číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho a vodičského preukazu.

Kontaktné údaje: e-mailová adresa a telefónne číslo

 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli spracúvame na účel zrealizovania prenájmu dopravného prostriedku.  Osobné údaje spracúvame na základe podpísania tohto súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

 

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy platné pre JRK, napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa Vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností. Spracovanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti JRK, napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov znemožníte zrealizovanie obchodu s JRK.

 

Práva:

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),
  • právo na opravu (§ 22 Zákona),
  • právo na vymazanie (§ 23 Zákona),
  • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),
  • právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),
  • právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),
  • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

 

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ( Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 ) ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu JRK. Pri žiadostiach najmä o prístup a prenos Vašich osobných údajov sme povinní overiť Vašu totožnosť a to nahliadnutím dokladu totožnosti s fotografiou. Z tohto dôvodu je takéto žiadosti možné podávať len osobne v sídle spoločnosti.

Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch je lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace.